Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Stručni tim

Naš stručni tim sačinjavaju:

- Prim. dr Aleksandar Ramah, psihijatar
- Mr sci. med. dr MirjanaTodorović, neuropsihijatar
- Dr sci. med. Dragana Stojanović
- Dr Velisav Đotunovič, neuropsihijatar
- Dr Maja Paunović, Manić, psihijatar
- Dr Jadranka Antonijević, psihijatar
- Dr Vladan Radivojević, psihijatar
- Maja Bubanja, klinički psiholog i porodični terapeut
- Konsultanti iz ostalih oblasti medicine

 


 

Ime i prezime:     Prim. dr Aleksandar Ramah Specijalista psihijatrije 
Telefon:                  063 219 30
Obrazovanje:        Završio medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
                            1985. god. Specijializirao psihijatriju 1994. god 
Zaposlenja:           Radio od 1988 – 1995. god. u Zavodi za bolesti zavisnosti u Beogradu a od 1995 – 2002 u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. 
Naučno istraživački rad Objavio oko 80 radova u domaćim i inostranim stručnim i naučnim časopisima, kongresima i stručnim skupovima. 
Za doprinose u oblasti bolesti zavisnosti 2000. god. mu je dodeljen naziv 'Primarijus'. 
 Bogato medicinsko iskustvo i teorijsko znanje integrisao je u specifičan terapijski pristup koji sa uspehom primenjuje.

 


Ime i prezime:        Maja Bubanja
Telefon:              064 2777 702 
Datum Rodjena:              1965
Obrazovanje:   Diplomirala  1991. god.  na katedri za klinicku psihologiju Filozofskog fakulteta  u Beogradu i stekla status klinickog psihologa. Zavrsila visegodisnje edukacije  iz oblasti porodicne terapije. Na Institutu za sistemsku terapiju  u Londonu, stekla  internacionalnu diplomu sistemskog terapeuta u radu sa individuama, parovima I porodicama. Na   Marlborough Family Service, London,  stekla diplomu  i status supervizora sistemske terapije.

Radno iskustvo: Od 1991 g. radila na poslovima klinickog psihologa i terapeuta na: Institutu za neuroze i granicna stanja „Avala“,  Institutu za psihijatriju KCS i  Institutu za mentalno zdravlje VMA. Od 1997. g  do danas radi u privatnoj praksi u  Centru za sistemsku terapiju „Sistemi“  kao sistemski terapeut/supervizor.
Ucestvovala na brojnim internacionalnim skupovima iz oblasti sistemske terapije. Autor je brojnih radova iz oblasti porodicne terapije.
Visegodisnje iskustvo u  terapijskom radu sa  individuama,  parovima i porodicama. Iskustvo supervizora/edukatora u obucavanju terapeuta.  

 


Ime i prezime:  Mr sci med dr Mirjana Todorović, neuropsihijatarDatum Rodjena:        1951 
Telefon:        064 1445 937
Obrazovanje:  Završila je Medicinski fakultet u Beogradu 1974.g., kao i poslediplomske studije iz  psihoterapije 1978. godine, magistrirala 1991.godine. Specijalizirala je neuropsihijatriju 1984. godine. Svoje bogato kliničko iskustvo sticala je radeći u više psihijatrijskih ustanova, počev od Neuropsihijatrijske bolnice «Kovin», preko KPD bolnice i Zavoda za bolesti zavisnosti u Beogradu, do Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, gde je preko 15 godina bila šef  kliničkog odeljenja za afektivne poremećaje.
Pored kliničkog rada sa svim dijagnostičkim kategorijama psihijatrijskih pacijenata, bavila se istraživačkim radom u brojnim kliničkim studijama novih psihofarmaka, autor je i ko-autor  više stručnih radova i poglavlja u knjigama iz oblasti psihijatrije.
Sada se pretežno bavi psihofarmakološkim i psihoterapijskim tretmanom pacijenata sa anksioznim i depresivnim poremećajima, reakcijama na stres i poremećajima prilagođavanja.

 


Ime i prezime: Dragana Stojanović
Datum rodjenja: 1960 
Obrazovanje: Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Magistarski rad sa temom "Klinički oblici neurotične dekompenzacije Histrioničnog poremećaja ličnosti", pod mentorstvom red. prof. dr. sci. Milana Ignjatovića, odbranila oktobra 1991. godine. 
Specijalistički ispit neuropsihijatrije položila sa odličnom ocenom februara 1992. godine.
Doktorsku tezu sa temom "Odnos dimenzionalnog i kategorijalnog dijagnostikovanja poremećaja ličnosti" pod mentorstvom  red. prof. dr. sci. Mirka Pejovića odbranila 1998.
Psihoterapijske edukacije: Workshop  sa  temom  "The  evaluation  and  treatment  of  severe  personality disorders", voditelj Prof. Salman Akhtar sa Philadelphia Psychoanalytic Institute U.S.A. (1992.)
General course  grupne analitičke psihoterapije u organizaciji  Instituta  za  grupnu analizu iz Londona kod dr G. Rentona i A. Mlongo ( 1992./ 1993.)
Kontinuiran analitički trening Kleinijanske orjentacije, kod supervizora Branke Vukašinović Pecotić (1989 – 2003)
Lična didaktička analiza  kod V. Jerotića (1991-1994).
Poseban interes u komplementarnim pristupima lečenju psihijatrijskih bolesti.
Radi Zaposlena na Klinici za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije Beograd.

 


Ime i prezime:  Maja Paunović ,spec psihijatrije

 Kognitivno bihejvior psihoterapeut
Datum rodjenja : 1976g
Obrazovanje:
2000g Medicinski Univezitet u bgd,stekla zvanje doktor medicine
2001- 2005g specijalizacija iz psihijatrije
Usavršavanja:
2012g kognitivno bihejvioralna psihoterapija
2013g kratka rebt psihoterpija za stanja anksioznosti,depresije,fobija,rebt u poslovnom upravljanju tj procena potencijala ličnosti,uklanjanje blokada ,rešavanje konflikata
Radno iskustvo :
2001 – 2009g Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević,Beograd
2009 – 2016g Dom zdravlja Savski venac ,Medicins de Monde France – medicinski koordinator Centra za lečenje bolesti zavisnosti
2016g - rukovodilac Odseka za lečenje bolesti zavisnosti Specijalna zatvorska bolnica ,Bgd
U svom radu koristi tehnike kognitivno bihejvioralne psihoterapije tj . kroz zajednički rad sa klijentima se naglašava važnost misli i njihov uticaj na osećanja i modele ponašanja . Identifikuju se pogrešni obrasci mišljenja i disfunkcionala osećanja,disfunkcionalni modeli ponašanja a koji su posledica naših misli i osećanja i sprovodi se njihova zamena spravnim alternativnim „ modelima koji nam koriste .
Seanse su individualne ,prilagodjene individualnim potrebama klijenta . Sprovodi i grupne edukativne radionice u kojima se savladava uspešna i asertivna komunikacija,prepoznavanje pogrešnih misli i emocionalnih prepreka kao i njihov uticaj na naša ponašanja sa ciljem usvajanja novih „zdravih“modela i osnaživanjem same ličnosti.
Održava stalne edukacije na temu prevencije i prepoznavanja zavisnosti medju mladima – održavaju se tokom godišnjih skupova srednjoškolskih domova Srbije .
Sprovodi grupne edukativne radionice sa vulnerabilnim grupama ,pruža kontinuiranu psihološku podršku udruženju slepih Gledamo srcem.


Ime i prezime : DR med Jadranka Anotnijević psihijatarDatum rođenja : 02.09.1963 
Obrazovanje : 
2000. - specijalizacija iz psihijatrije
1988. - mediciniski fakultet Beograd

Kretanje u službi :
2000. - klinika za psihijtariju VMA
1994 - 2000. VMC Novi Beograd

Usavršavanja :
2006 - 2007. - Edukativni seminar iz farmakoterapije
2005 - 2006. - Kognitivno - bihejvioralna terapija
1997 - 1999. - Kratka psihodinamska psihoterapija

Predmedti edukacije :
Kratka edukacija za EKT - predavac : Klinička efikasnost EKT u lečenju teraporezinstentnih

 


Ime i Prezime : dr Velisav Đotunović Specijalista neuropsihijatar za decu i omladinu 
Telefon: 063 81 27 484 
Obrazovanje :  Završio gimnaziju u Obrenovcu, a Medicinski   fakultet i   specijalizaciju neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Zaposlenja : Do 2007. god. radio u Bloku za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. 
Bio je višegodišnji načelnik Bloka za decu i mlade, zatim na funkciji Šefa dispanzera. Od 2001. – 2004. godine. bio je jedan od direktora Instituta za mentalno zdravlje i potpredsednik Etičkog komiteta Instituta. Takođe je bio višegodišnji predsednik Podružnice SLD lekara IMZ.
U svom profesionalnom radu lekara neuropsihijatra i psihoterapeuta, posvetio se zaštiti, lečenju i unapređenju mentalnog zdravlja dece i mladih. Održao je brojna predavanja iz oblasti prevencije u školama i na tribinama i u okviru edukativnih seminara Instituta za mentalno zdravlje. Svojim stručnim i literarnim radom sarađivao je u obrazovno-zabavnim emisijama radija i televizije Srbije. 
Pored objavljenih radova u stručnim časopisima i saopštenjima na kongresima i seminarima, objavio je 2006. godine. stručnu knjigu "Mladalačko doba, odrastanje i sazrevanje" izdanju BMG, vrlo afirmativnu, namenjenu stručnjacima iz oblasti psihijatrije i psihologije razvojnog doba. Ona je namenjena i mladima i roditeljima, kako bi našli odgovore na njihova pitanja o teškoćama odrastanja, odgajanja i vaspitanja. 
U sadašnjem radu, prevashodno se bavim prevencijom i lečenjem: 
a) Razvojnih  b)  neurotičnih poremećaja u adolescenciji
Razvojne teškoće odnose se na razvoj, oblikovanje i sazrevanje pojedinih  ili više razvojnih procesa u vidu adolescentnih kriza, u period puberteta, rane I završne adolescencije. 
- Normativne
- Mešovite adolescentne krize.
Teškoće prilagodjavanja u adolescenciji:
- U porodici   -Školi  -I društvenoj sredini
Teškoće intelektualnog funkcionisanja (naročito učenja)
Neurotični poremećaji:
- Anksiozni
- Fobični (panični)
- Opsesivni
- Depresivni

Podeli na društvenim mrežama